EKKÜ Põhikiri

1. ÜLDSÄTTED
1.1. Eesti Kohtupsühhiaatria ja Kohtupsühholoogia Ühing (edaspidi Ühing) on iseseisev kasumit mitte taotlev organisatsioon, mille asukohaks on Eesti Vabariik, Tallinn.
1.2. Ühingu eesmärgiks on Eesti Vabariigi kohtupsühhiaatria ja -psühholoogia ning nendega piirnevate erialade spetsialistide ühendamine kohtupsühhiaatriliste tegevuste korraldamiseks, arendamiseks ja kvaliteedi parandamiseks.
1.3. Ühing teostab oma eesmärkide saavutamiseks järgmisi tegevusi:
1.3.1. vaimse tervise ja õiguse ühistegevuse valdkondades töötavate psühhiaatrite, psühholoogide, muude spetsialistide ning teadlaste ühendamine;
1.3.2. liikmete erialaste teadmiste, oskuste ning kutse-eetika arendamine;
1.3.3. kohtupsühhiaatria ja -psühholoogiaalase õppe korraldamine;
1.3.4. kohtupsühhiaatria ja -psühholoogiaalase tegevuse juhendamine ja superviseerimine;
1.3.5. koostöö arendamine kohtupsühhiaatria ja -psühholoogiaga seonduvate teaduste (õigusteadus, sotsiaalteadus jms) ning erialadega;
1.3.6. osalemine valdkonda puudutavate juhendite ja metoodikate väljatöötamises;
1.3.7. arvamuste andmine ja ettepanekute tegemine kohtupsühhiaatria ja
-psühholoogia küsimustes, osalemine antud valdkonna seaduseloomes;
1.3.8. sidemete ja koostöö arendamine teiste maade kohtupsühhiaatreid ja
-psühholooge ühendavate organisatsioonidega.

2. LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
2.1 Ühingu liikmeks võib olla iga füüsiline või juriidiline isik, kes on valmis aktiivselt kaasa lööma Ühingu eesmärkide elluviimisel ja täidab põhikirja nõudeid. Liikmeks vastuvõtmise ja väljaarvamise otsustab Ühingu juhatus.
2.2 Ühingu liikmel on kõik seadusest tulenevad õigused ja õigus saada juhtorganitelt igakülgset teavet Ühingu tegevuse kohta, muuhulgas teha ettepanekuid, tutvuda dokumentidega ning esitada arupärimisi.
2.3 Ühingu sisseastumis- ja liikmemaksu suurused kinnitab üldkoosolek.
2.4 Ühingu liige võidakse Ühingust välja arvata lisaks seaduses sätestatud juhtudele, kui ta:
2.4.1 ei tasu kindlaksmääratud ajaks ettenähtud liikmemaksu või sisseastumismaksu
2.4.2 on esitanud Ühingusse vastuvõtmisel teadlikult ebaõigeid andmeid, mille tõttu tema vastuvõtmine Ühingu liikmeks ei olnud õiguspärane
2.4.3 on rikkunud kutse-eetikat
2.4.4 ei ole viimase kolme aasta jooksul osalenud ühelgi Ühingu üldkoosolekul või Ühingu poolt korraldatud üritusel;
2.4.5 ei täida Ühingu põhikirja või kahjustab Ühingu mainet.
2.5 Seltsi liige on kohustatud:
2.5.1 järgima Ühingu tegevuses osalemisel põhikirja ja juhtorganite otsuseid;
2.5.2 tasuma määratud liikmemaksu;
2.5.3 teatama Ühingu juhatusele liikmete arvestuse pidamiseks oma kehtivad kontaktandmed;
2.5.4 tasuma liikmemaksu jooksva aasta eest ka siis, kui ta liikmelisus lõpeb aasta kestel
2.6 Liikmemaksule ja sisseastumismaksule täiendavaid varalisi kohustusi võib Ühingu liikmele panna ainult üldkoosoleku otsusega
2.7 Ühingu juhatus peab liikmete registrit, kuhu kantakse Ühingu liikmete kohta järgmised andmed:
2.7.1 ees- ja perekonnanimi, juriidiliste isikute puhul nimi;
2.7.2 isiku- või registrikood;
2.7.3 kontaktandmed;
2.7.4 Ühingu liikmelisuse tekkimise ja lõppemise aeg ja alus.
2.8 Liikmelisus Ühingus ei ole üleantav ega päritav.

3. JUHTIMINE
3.1. Ühingu kõrgeimaks organiks on liikmete üldkoosolek millel iga Ühingu liikmel on üks hääl.
3.2. Üldkoosoleku kokkukutsumisel ja otsuste vastuvõtmisel lähtutakse seadusest.
3.3. Üldkoosoleku ainupädevusse kuulub:
3.3.1. põhikirja muutmine;
3.3.2. juhatuse liikmete määramine ja tagasikutsumine;
3.3.3. juhatuse või muu põhikirjaga ettenähtud organi liikmega tehingu tegemise otsustamine, tehingu tingimuste määramine, õigusvaidluse pidamise otsustamine ning selles tehingus või vaidluses mittetulundusühingu esindaja määramine;
3.3.4. Ühingu eelarve ning aastaaruande kinnitamine;
3.3.5. Ühingu lõpetamise, ühinemise või jagunemise otsustamine;
3.3.6. sisseastumis- ja liikmemaksu suuruse ja tasumise korra kehtestamine;
3.3.7. muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.
3.4. Seltsi üldkoosoleku kutsub kokku juhatus vähemalt korra aastas vastavalt seadustes kehtestatud korrale:
3.4.1. aastaaruande kinnitamiseks;
3.4.2. seaduses määratud ja muudel juhtudel, kui Ühingu huvid seda nõuavad.
3.5. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on kirjaliku volitusega esindatud üle poole Ühingu liikmetest. Volitused lisatakse üldkoosoleku protokollile.
3.6. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekus osalenud Ühingu liikmetest või nende esindajatest ja põhikirja või seadusega ei ole ette nähtud suurema häälteenamuse nõuet.
3.7. Ühingu tegevust juhib ja seda esindab juhatus. Ühingu juhatus määratakse üldkoosoleku poolt ametisse kolmeks aastaks ja sinna kuulub kolm kuni seitse liiget. Juhatuse liikmed valivad endi seast juhatuse esimehe, aseesimehe ning laekuri.
3.8. Juhatuse esimees ja aseesimees võivad esindada Ühingut kõigis õigustoiminguis üksinda, teised juhatuse liikmed aga üksnes koos nendega. Üksikute õigustoimingute tegemiseks võib juhatuse esimees volitada ka teisi juhatuse liikmeid või kolmandaid isikuid.
3.9. Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele ning juhatus on otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb üle poole juhatuse liikmetest, otsuste vastuvõtmiseks on vaja 2/3 häälteenamust.

4. MAJANDUSTEGEVUS JA VARA JAOTUS
4.1. Ühing võib vastavalt seadusele anda välja stipendiume ja tegeleda majandus- ning koolitustegevusega.
4.2. Ühing lõpetatakse vastavalt seaduses ettenähtud korrale.
4.3. Pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist jaotatakse allesjäänud vara võrdsetes osades Ühingu lõpetamise ajal selle liikmeteks olnud isikute vahel.

Põhikiri kinnitatud: 08.03.2019